دفتر خدمات مسافرتی ، گردشگری معتمد .............
دفتر خدمات مسافرتی ، گردشگری معتمد

جاذبه های گردشگری

ندارد

جاذبه های گردشگری

به طور کلی به تمامی ویژگی های منطقه ای گویند که بتواند افراد را برای مقاصد مختلف از جمله مقاصد تجاری و بازرگانی، مقاصد تفریحی و سرگرمی، مقاصد فرهنگی، یادگیری و آموزشی، به خود جذب نماید، و در راستای این جذب، برای حفظ و پایداری ویژگی های آن منطقه و ایجاد منافع و مصالح برای ساکنان آن منطقه، مفید واقع شود.